Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ


Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 6ης
Σεπτεμβρίου 2012 [αίτηση του Upper Tribunal (Ηνωμένο
Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] —
Secretary of State for Work and Pensions κατά Lucja
Czop (C-147/11), Margita Punakova (C-148/11)
(Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-147/11 και C-148/11)

[Κανονισμός (ΕΟΚ) 1612/68 — Οδηγία 2004/38/ΕΚ —
Δικαίωμα μόνιμης διαμονής — Παροχή κοινωνικής ασφαλί­
σεως — Επιμέλεια τέκνου — Περίοδος διαμονής που δια­
νύθηκε πριν από την προσχώρηση στην Ένωση του κράτους
προελεύσεως]
(2012/C 331/11)
Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική
Αιτούν δικαστήριο
Upper Tribunal
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Secretary of State for Work and Pensions
κατά
Lucja Czop (C-147/11), Margita Punakova (C-148/11)
Αντικείμενο
Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Upper Tribunal —
Ερμηνεία του άρθρου 12 του κανονισμού 1612/68 του Συμβου­
λίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας (ειδ. έκδ. 05/001
σ. 33) και του άρθρου 12, παράγραφος 3, της οδηγίας 2004/38
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης
Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης
και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να δια­
μένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών (ΕΕ L 158,
σ. 77) — Δικαίωμα διαμονής Πολωνέζας υπηκόου που μετέβη στο
Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την προσχώρηση της Πολωνίας, η
οποία άσκησε, μετά την προσχώρηση, μη μισθωτή δραστηριότητα
για διάστημα μικρότερο του έτους και η οποία έχει την επιμέλεια
τέκνου που άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα γενικής εκπαιδεύ­
σεως μετά το τέλος της περιόδου μη μισθωτής δραστηριότητας
Διατακτικό
Το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) 1612/68 του Συμβουλίου,
της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των
εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας, έχει την έννοια ότι
παρέχει σε πρόσωπο που έχει πράγματι την επιμέλεια τέκνου
μισθωτού ή πρώην διακινούμενου εργαζομένου, το οποίο τέκνο
θα συνεχίσει τις σπουδές του στο κράτος μέλος υποδοχής,
δικαίωμα διαμονής στην επικράτεια του εν λόγω κράτους, ενώ
το εν λόγω άρθρο δεν έχει την έννοια ότι παρέχει τέτοιου είδους
δικαίωμα σε πρόσωπο που έχει πράγματι την επιμέλεια τέκνου μη
μισθωτού εργαζομένου.
Το άρθρο 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρω­
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου
2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των
μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποί­
ηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 1612/68 και την κατάργηση των
οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ,
73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ,
90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ, έχει την έννοια ότι πολίτης της
Ένωσης, υπήκοος κράτους μέλους το οποίο προσχώρησε πρόσφατα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να επικαλεστεί, δυνάμει της εν
λόγω διατάξεως, δικαίωμα μόνιμης διαμονής, εφόσον έχει διαμείνει
πλέον των πέντε συναπτών ετών στο κράτος μέλος υποδοχής, εκ
των οποίων ορισμένα διαστήματα διανύθηκαν πριν την προσχώ­
ρηση του πρώτου κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον η
διαμονή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του
άρθρου 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/38.

(1) ΕΕ C 152 της 21.5.2011.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια