Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ


ΦΕΚ Α 246/18-12-2012

η ΠΝΠ της 18-12-2012 με την οποία :

Άρθρο 5

Αναστολή πλειστηριασμών
1. Η προθεσμία της αναστολής των πλειστηριασμών, οι
οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων
που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες
παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των
απαιτήσεων αυτών, όπως περιγράφεται στην παράγρα−
φο 1 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ−
νου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 ( Α΄ 262) και όπως η Πράξη
αυτή κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 4047/2012
(Α΄ 31), παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν.3869/2010
(Α΄ 130), όπως ισχύει, η φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρί−
ου 2012» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2013».

Για τις εμπορικές μισθώσεις παρατείνεται η προθεσμία που αφορά την καταγγελία της σύμβασης από το ΜΙΣΘΩΤΗ

Άρθρο 6
Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3853/10
(Α’ 90) παρατείνεται μέχρι τη 31.12.2013.

http://dikastis.blogspot.gr/

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια