Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

ΔΣΑ: Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός Νέων Δικηγόρων B’ εξαμήνου 2012

(Ν. 2915/2001 ΑΡΘΡΟ 33 – ΦΕΚ Α’ 109/29.5.2001)
Από 19/12/2012 αρχίζει η διανομή του μερίσματος του Ε.Δ.Λ.Ν.Δ.

Το καθαρό ποσό είναι 70 ευρώ (Μικτό: 82,35 € -15% φόρος* 12,35 ευρώ) = 70 ευρώ

*(Ν. 3943/2011, άρθρο 20, παρ.7γ)

Η ανάληψη του μερίσματος μπορεί να γίνει σε όλα τα ΑΤΜ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ όλο το 24ωρο χωρίς χρέωση και στα ΑΤΜ των άλλων τραπεζών με χρέωση. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας ή του προσωπικού κωδικού (ΡΙΝ) πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το Τμήμα Καρτών τηλ. 210-3898989 ή με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας Πειραιώς τηλ. 210-3288000 ή να επισκεφθείτε το πλησιέστερο κατάστημα.

Η μοναδική πηγή εσόδων του Ε.Δ.Λ.Ν.Δ. είναι το 1% του ποσοστού 12% που παρακρατείται από την αμοιβή που προεισπράττεται από τον Δ.Σ.Α. (Ν. 3226/2004 άρθρο 18 – ΦΕΚ. Α’ 24/4.2.2004).

Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι νέοι Δικηγόροι του Δ.Σ.Α. με χρόνο ασκήσεως δικηγορίας έως επτά (7) έτη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 48720 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ. Β’ 1193/3.8.2004) στην οποία ειδικότερα ορίζονται οι προϋποθέσεις των δικαιούχων και ο τρόπος διανομής του.

Οι δικαιούχοι υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση-δήλωση για τη χορήγηση του μερίσματος του Ε.Δ.Λ.Ν.Δ. εντός της προθεσμίας που έχει ταχθεί, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.dsanet.gr .
Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις θα υπόκεινται σε έλεγχο για την ακρίβεια τους.

Εξαιρούνται της διανομής:

Α) Οι απασχολούμενοι υπό καθεστώς έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία.
Β) Όσοι λαμβάνουν σύνταξη από άλλο κλάδο.
Γ) Όσοι έχουν μεταγραφεί από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο και έχουν συνολικά χρόνο ασκήσεως δικηγορίας άνω των επτά (7) ετών.
Δ) Όσοι έχουν ετήσιο φορολογητέο ατομικό εισόδημα άνω των 10.271,00 Ευρώ και οικογενειακό άνω των 14.673,00 Ευρώ.
Ε) Όσοι τελούν σε αναστολή.
ΣΤ) Όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό (άδεια απουσίας σπουδών).
Ζ) Βουλευτές – Ευρωβουλευτές.
Η) Όσοι δεν έχουν υποβάλλει ετήσια δήλωση στον Δ.Σ.Α.(ανανέωση ταυτότητας)Το μέρισμα του ΕΔΛΝΔ διανέμεται ταυτόχρονα με το μέρισμα του Ταμείου Συνεργασίας.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΑΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΡΙΣΜΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012


Από 19-12-2012 αρχίζει η διανομή του μερίσματος Β’ εξαμήνου 2012.
Το καθαρό ποσό είναι 110 ευρώ [ (Μικτό: 129,41 € -15% φόρος (19,41 ευρώ) = 110 ευρώ ]
Η ανάληψη του μερίσματος μπορεί να γίνει σε όλα τα ΑΤΜ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ όλο το 24ωρο χωρίς χρέωση και στα ΑΤΜ των άλλων Τραπεζών με χρέωση.
Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας ή του προσωπικού κωδικού (ΡΙΝ) πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το Τμήμα Καρτών τηλ. 210-3898989 ή με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας Πειραιώς τηλ. 210-3288000 ή να επισκεφθείτε το πλησιέστερο κατάστημα.

Το σύνολο του διανεμητέου ποσού που αποτελεί το ενεργητικό του Ταμείου Συνεργασίας προκύπτει από τα έσοδα συμβολαίων, απαλλοτριώσεων και συνδικιών. Πιο συγκεκριμένα, η κύρια πηγή εσόδου του λογαριασμού του Ταμείου Συνεργασίας είναι τα συμβόλαια (όπου γίνεται παρακράτηση 25% επί του ποσού των προεισπράξεων)και ακολουθούν με μικρή συμμετοχή οι απαλλοτριώσεις (όπου γίνεται παρακράτηση ανάλογη της αμοιβής – ΦΕΚ Β’ 555/8-5-2003) και οι συνδικίες (με παρακράτηση ανάλογη της αντιμισθίας – ΦΕΚ Β’ 1518/4-12-2002). Στο συνολικό ποσό προστίθενται και οι τόκοι του λογαριασμού. Στα έσοδα του ενεργητικού του Ταμείου Συνεργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι προεισπράξεις των δικηγορικών αμοιβών ενώπιον των Δικαστηρίων.

Προς ενημέρωση όλων των συναδέλφων και τήρηση κάθε διαφάνειας, παραθέτουμε τα σχετικά στοιχεία και τους πληροφορούμε ότι η έκδοση γραμματίων προείσπραξης συμβολαίων σημείωσε και κατά το έτος 2012, προφανώς ως συνέπεια της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, πρωτοφανή πτώση. Ειδικότερα, κατά το τρέχον έτος (μέχρι και το μήνα Νοέμβριο) εξεδόθησαν 22.119 γραμμάτια προείσπραξης συμβολαίων, με τα συνολικά εισοδήματα για το ΔΣΑ (όπως προσδιορίζονται από ποσοστό 35% επί των προεισπράξεων, το 25% του οποίου προορίζεται – όπως προαναφέρθηκε – για το Ταμείο Συνεργασίας-μέρισμα) να ανέρχονται στο ποσό των 7.254.885ευρώ. Από την άλλη πλευρά, κατά το έτος 2011 ο αριθμός των εκδοθέντων γραμματίων ανήλθε σε 41.008, ενώ το ποσό που περιήλθε στα ταμεία του Συλλόγου μας ήταν αυτό των 13.881.176 ευρώ. Κατά το έτος 2010, ο αριθμός των εκδοθέντων γραμματίων προείσπραξης συμβολαίων υπήρξε ακόμα μεγαλύτερος, καθώς ανήλθε σε 62.654 και είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα του ΔΣΑ να είναι της τάξης των 22.949.738 ευρώ. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι μεταξύ των ετών 2010-2011 υπήρξε μείωση του αριθμού των εκδοθέντων γραμματίων κατά 34,55 %, ενώ ανάμεσα στα έτη 2009-2011 η μείωση ανήλθε σε 42,80%. Έτσι λοιπόν, σε συνδυασμό και με τη σημαντική αύξηση ανά εξάμηνο του αριθμού των νεοεισερχόμενων στο ΔΣΑ συναδέλφων, δικαιολογείται απόλυτα το λυπηρό για όλους μας – πλην όμως πραγματικό – γεγονός της σταδιακής μείωσης του διανεμόμενου ως μερίσματος ποσού. Άλλωστε, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, η διαδικασία υπολογισμού του μερίσματος έχει ως εξής: Το συνολικό ποσό του εξαμήνου, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα διαχείρισης του λογαριασμού του Ταμείου Συνεργασίας, διαιρείται με τον αριθμό των δικαιούχων δικηγόρων και έτσι προκύπτει το μικτό ποσό του μερίσματος που αναλογεί σε κάθε Δικηγόρο. Στη συνέχεια (βάσει του ν. 2753/1999) παρακρατείται φόρος 15% και προκύπτει τελικά το καθαρό προς διανομή ποσό. Κατά συνέπεια, σύμφωνα και με τα προαναφερθέντα, το τελικό ποσό της διανομής επηρεάζεται από – και προσδιορίζεται σε συνάρτηση με – τα μεγέθη αφενός μεν των εισροών του Συλλόγου, αφετέρου δε των δικαιούχων Δικηγόρων.Δεν δικαιούνται μερίσματος:
α) Όσοι τελούν σε αναστολή.
β) Όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό (άδεια απουσίας – σπουδές).
γ) Βουλευτές – Ευρωβουλευτές
δ) Όσοι δεν έχουν υποβάλει ετήσια δήλωση. (ανανέωση ταυτότητας)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι δικαιούχοι έχουν εκκρεμότητες με συνδικίες ή κατασχέσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με το Λογιστήριο του Δ.Σ.Α.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΑΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

http://www.ethemis.gr

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια