Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ


Το υπουργείο Οικονομικών, με την υπ. αριθμ. 1007/10.01.2013 Εγκύκλιό του, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία άσκησης προσφυγής επί φορολογικών και τελωνειακών διαφορών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. ΙΓ.2. περ.2.του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012), με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του αρθρ. 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η προθεσμία άσκησης των φορολογικών και των τελωνειακών προσφυγών για τους φορολογούμενους είναι τριάντα (30) ημέρες ενώ για τον υπουργό Οικονομικών ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα παραμένει ενενήντα (90) ημέρες.

Στην περ. 3 της ίδιας παραγράφου, προβλέπεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση καταλαμβάνει πράξεις και παραλείψεις της φορολογικής αρχής, οι οποίες συντελέστηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι από 13.11.2012. Στην εκδοθείσα ΠΟΛ υπενθυμίζεται ότι τα ανωτέρω οριζόμενα είχαν θεσπιστεί ήδη με τη διάταξη της παρ. 2 του τμήματος Β΄ του άρθρου πέμπτου του ν. 4079/2012 (ΦΕΚ Α’ 180/20.09.2012).

Συνεπώς, οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν για την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της προσφυγής και κατά πράξεων και παραλείψεων των φορολογικών αρχών που εκδόθηκαν ή συντελέστηκαν μετά την 20.09.2012 (δηλαδή από 21.09.2012 έως και 12.11.2012, οπότε και καταργήθηκε η διάταξη αυτή με την περ. 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.2. της παραγράφου ΙΓ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012). Συνεπώς, για πράξεις που εκδίδονται ή για παραλείψεις που συντελούνται από τη φορολογικά αρχή από την 21.09.2012 και μετά, η προθεσμία άσκησης της προσφυγής είναι 30 ημέρες για τους φορολογούμενους και 90 ημέρες για τον υπουργό Οικονομικών.

http://www.lawnet.gr

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια