Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

ΑΠΟ 60 ΣΕ 30 ΗΜΕΡΕΣ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ


Σε 30 από 60 ημέρες περιορίστηκε η προθεσμία για την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς μεγαλύτερης των 300.000 ευρώ

Κοινοποιήθηκαν οι αλλαγές στο άρθρο 70Α του Κ.Φ.Ε. που επέφερε ο νόμος 4152/2013 σχετικά με την Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών .

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 περιορίζεται σε τριάντα (30) από εξήντα (60) ημέρες η προθεσμία για την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς στις περιπτώσεις που η αίτηση αυτή έχει το χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον δηλαδή η αμφισβητούμενη από τον υπόχρεο διαφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.
Συνεπώς για τις παραπάνω περιπτώσεις, η αίτηση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς που απευθύνεται στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., υποβάλλεται, επί ποινή απαραδέκτου ασκήσεως της προσφυγής, στην υπηρεσία η οποία έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη πλέον μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησής της στον φορολογούμενο.

Δείτε την απόφαση από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια