Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΑΝΑΛΩΤΩΝ


Συμβάσεις μεταξύ επαγγελματιών και καταναλω­τών — Γενικοί όροι — Καταχρηστικές ρήτρες — Μονομε­ρής τροποποίηση της τιμής της υπηρεσίας από τον επαγγελ­ματία — Παραπομπή σε υποχρεωτική κανονιστική ρύθμιση που αφορά άλλη κατηγορία καταναλωτών — Δυνατότητα εφαρμογής της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ

Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 21ης Μαρτίου
2013 [αίτηση του Bundesgerichtshof (Γερμανία) για την
έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — RWE Vertrieb AG
κατά Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen κλπ.
(Υπόθεση C-92/11) (1
)
(Οδηγία 2003/55/ΕΚ — Εσωτερική αγορά φυσικού αερίου
— Οδηγία 93/13/ΕΟΚ — Άρθρο 1, παράγραφος 2, και 3
έως 5 — Συμβάσεις μεταξύ επαγγελματιών και καταναλω­
τών — Γενικοί όροι — Καταχρηστικές ρήτρες — Μονομε­
ρής τροποποίηση της τιμής της υπηρεσίας από τον επαγγελ­
ματία — Παραπομπή σε υποχρεωτική κανονιστική ρύθμιση
που αφορά άλλη κατηγορία καταναλωτών — Δυνατότητα
εφαρμογής της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ — Υποχρέωση σαφούς,
κατανοητής και διαφανούς διατυπώσεως)
(2013/C 156/04)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Αιτούν δικαστήριο
Bundesgerichtshof
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
RWE Vertrieb AG
κατά
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV
Αντικείμενο
Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Bundesgerichtshof — Ερμη­
νεία των άρθρων 1, παράγραφος 2, σε συνδυασμό με τα σημεία 1,
στοιχείο ι' και 2, στοιχείο β', δεύτερη περίοδος, του παραρτήματος,
των άρθρων 3 και 5 της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των
συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ L 95, σ. 29) —
Ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 3, σε συνδυασμό με το
παράρτημα Α, στοιχεία β' και γ', της οδηγίας 2003/55/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου
2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 98/30/ΕΚ (ΕΕ
L 176, σ. 57) — Ρήτρα που προβλέπει δικαίωμα του επαγγελματία
να μεταβάλλει μονομερώς την τιμή της υπηρεσίας με παραπομπή σε
υποχρεωτική ρύθμιση που αφορά άλλη κατηγορία καταναλωτών —
Δυνατότητα εφαρμογής της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ — Υποχρέωση
σαφούς, κατανοητής και διαφανούς διατυπώσεως
Διατακτικό
1) Το άρθρο 1, παράγραφος 2, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρη­
στικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλω­
τές έχει την έννοια ότι η οδηγία αυτή εφαρμόζεται στις ρήτρες
γενικών όρων συναλλαγών που διαλαμβάνονται σε συμβάσεις,
συναπτόμενες μεταξύ επαγγελματία και καταναλωτή, οι οποίες
επαναλαμβάνουν κανόνα του εθνικού δικαίου που εφαρμόζεται
σε άλλη κατηγορία συμβάσεων και δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της οικείας εθνικής κανονιστικής ρυθμίσεως.
2) Τα άρθρα 3 και 5 της οδηγίας 93/13 σε συνδυασμό με το
άρθρο 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 2003/55/ΕΚ του Ευρω­
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου
2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας
98/30/ΕΚ, έχουν την έννοια ότι, προκειμένου να εκτιμηθεί
αν μια τυποποιημένη συμβατική ρήτρα, με την οποία προμη­
θευτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να τροποποιεί το
κόστος παροχής φυσικού αερίου, ανταποκρίνεται ή όχι στις
απαιτήσεις της καλής πίστεως, της ισορροπίας και της διαφά­
νειας που επιβάλλουν οι διατάξεις αυτές, έχουν, ιδίως, ουσιώδη
σημασία:
— αν η σύμβαση εκθέτει κατά τρόπο διαφανή τον λόγο και
τρόπο αναπροσαρμογής του εν λόγω κόστους, ώστε ο
καταναλωτής να μπορεί να προβλέψει, βάσει σαφών και
κατανοητών κριτηρίων, τις ενδεχόμενες μεταβολές του
κόστους αυτού. Η έλλειψη ενημερώσεως επί του σημείου
αυτού δεν μπορεί, κατ’ αρχήν, να αντισταθμιστεί από το
γεγονός και μόνο ότι οι καταναλωτές, κατά την εκτέλεση
της συμβάσεως, θα ενημερώνονται, αφενός, για την τρο­
ποποίηση του κόστους με τήρηση εύλογης προθεσμίας προ­
ειδοποιήσεως και, αφετέρου, για το δικαίωμά τους να
καταγγείλουν τη σύμβαση αν δεν επιθυμούν να αποδεχ­
θούν την τροποποίηση αυτή· και
— αν υπάρχει, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, πραγματική
δυνατότητα ασκήσεως του δικαιώματος καταγγελίας που
παρέχεται στον καταναλωτή.
Στο αιτούν δικαστήριο εναπόκειται να προβεί στην εν λόγω
εκτίμηση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ιδιαίτερες περιστάσεις
της συγκεκριμένης υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένου του
συνόλου των ρητρών των γενικών όρων των καταναλωτικών
συμβάσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η επίδικη
ρήτρα.
(
1
) ΕΕ C 211 της 16.7.2011.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια