Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ


Καταργούνται δώδεκα (12) δικαιολογητικά αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων και το αντίγραφο ποινικού μητρώου, το οποίο ζητείται ιδιαιτέρως συχνά από τους πολίτες.

Με εγκύκλιο [Link] του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται, ότι εφεξής θα πραγματοποιείται αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και δικαιολογητικών που αφορούν συναλλαγές με φορείς αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Εκτός του αντιγράφου ποινικού μητρώου τα δικαιολογητικά αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα οποία θα αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα είναι τα εξής:

1. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
2. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση
3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
4. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
5. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
6. Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού
7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση
8. Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωματείου
9. Πιστοποιητικό περί καταχώρησης ή μη εταιρείας ή σωματείου στο οικείο βιβλίο (μητρώο) του Πρωτοδικείου
10. Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο.
11. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση

Σημειώνεται επίσης, ότι με παρόμοιες εγκυκλίους, προβλέπεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών και δικαιολογητικών που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους[Link], το υπουργείο Εσωτερικών[Link] και τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων[Link], μεταξύ των οποίων βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και γεννήσεως και αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων γάμου και θανάτου.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια