Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Ν.4198/2013 (ΕΩΣ 11/1/2014) ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΣΚΗΘΕΙ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010Η Πρόεδρος Πρωτοδικών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κ. Φερενίκη Φλωράτου, ενημέρωσε τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 6 περ. α΄, β΄και γ΄ του Ν 4198/2013, στα εξής:

ΝΟΜΟΣ 4198/11.10.2013 (ΦΕΚ Α΄ 215)

Άρθρο 8

………παρ.6 α. Με πράξη του Προέδρου του αρμοδίου Δικαστηρίου ή του οικείου Τμήματος κηρύσσονται καταργημένες εκκρεμείς δίκες για αιτήσεις ακυρώσεως και απορρίπτονται αιτήσεις αναστολής που ασκήθηκαν μέχρι 31.12.2010 και αφορούν ακυρωτικές διαφορές, υπαγόμενες στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου ή του τριμελούς διοικητικού εφετείου, οι οποίες δημιουργήθηκαν από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών (άρθρο 15 του ν. 3068/2002), εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η κατωτέρω, υπό στοιχείο β΄, οριζόμενη προθεσμία.

β. Οι πληρεξούσιοι που υπογράφουν τις παραπάνω αιτήσεις ακυρώσεως οφείλουν μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος (δηλαδή έως 11/01/2014) να καταθέσουν στη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου εξουσιοδότηση του αλλοδαπού διαδίκου θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία να δηλώνεται ότι επιθυμεί τη συζήτηση της υποθέσεως. Η παραπάνω δήλωση μπορεί να γίνει και με αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου στη γραμματεία του δικαστηρίου.

γ. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε υποθέσεις των οποίων η αρχική η μετά από αναβολή δικάσιμος έχει ορισθεί εντός της, υπό στοιχείο β΄, τρίμηνης προθεσμίας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Πατρών

Νικόλαος Παπάκος

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια