Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

ΠΔ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ (6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013)


ΦΕΚ Γ 1285/2013

Με προεδρικό διάταγμα της 18ης Οκτωβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 50, 52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη−
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτι−
κός νόμος 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν, τα άρθρα 1,
14 και 15 του ν. 2685/1999 (Α΄35) και τις με αριθμούς 122,
123, 130, 131, 132, 140, 153, και 154/2013 αποφάσεις του
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινι−
κής Δικαιοσύνης:...........

Με προεδρικό διάταγμα της 18ης Οκτωβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα
άρθρα 49, 50, 51, 52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν, τα άρ−
θρα 1, 13, 14 και 15 του ν.2685/1999 (Α΄35) και τις με αριθ−
μούς 124, 125, 126, 128, 129, 136, 137 και 138/2013 αποφά−
σεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης:...........

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια