Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

ΜΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥΦΕΚ B 2767/2013

Αριθ. 90467 (3)
Μερική μετατροπή Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 54, 121, 126 και 127 του Ποινικού Κώδικα
όπως ισχύουν.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 18, σε συνδυασμό με τις δια−
τάξεις των άρθρων 19 και 20 του Σωφρονιστικού Κώδικα
όπως ισχύουν.
3. Την ανάγκη διασφάλισης ασφαλούς περιβάλλοντος
του πληθυσμού κρατουμένων ηλικίας κάτω των 18 ετών,
καθώς και παροχής της αναγκαίας υποστήριξης που συ−
νάδει στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη μερική μετατροπή του Καταστήματος Κράτησης
Κορίνθου σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων για τη
φιλοξενία ανήλικων ηλικίας έως 18 ετών μετά την έναρξη
λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκεια−
κών Τάξεων στο Κατάστημα Κράτησης Κορίνθου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια