Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(4)

Με προεδρικό διάταγμα της 6.12.2013, που εκδόθηκε
στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα
με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988 Α΄35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Διορίζεται, για μία τριετία, στο Δικαστήριο Πλημ−
μελειοδικών Θεσσαλονίκης, τακτικός ανακριτή στο 3ο
τακτικό ανακριτικό τμήμα, ο Πρωτοδίκης Άγγελος Μα−
ντζιάρας του Πολύβιου, σε αντικατάσταση του Πρωτοδί−
κη Ιωάννη Κοσμάτου του Δημητρίου, ο οποίος προήχθη
σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών.
Β. Διορίζεται, για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημμε−
λειοδικών Κέρκυρας, τακτικός ανακριτής ο Πρωτοδίκης
Φώτιος Σιβρίδης του Αλεξάνδρου, σε αντικατάσταση
του Πρωτοδίκη Παντελή Μποροδήμου του Βασιλείου, ο
οποίος απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
Γ. Ανανεώνεται η θητεία, για μία ακόμη διετία, στο
Δικαστήριο Πλημμελειοδικών Σύρου του τακτικού ανα−
κριτή Πρωτοδίκη Ευάγγελου Χριστιά του Σταύρου.
Με προεδρικό διάταγμα της 6.12.2013, που εκδόθη−
κε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 49, 51, 52, 77 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), 1 και 13
του ν.2685/1999 (Α΄35). όπως ισχύουν, και την υπ’ αριθμ.
167/7.11.2013 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμ−
βουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται,
έως 30.06.2014, στο Πρωτοδικείο Κατερίνης, η Πρωτοδί−
κης Κοζάνης Ελισάβετ Λαφάρα του Δημητρίου.
(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικού − Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
88325/24.10.2013) .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια