Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ


Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της
14ης Νοεμβρίου 2013 [αίτηση του Vrchní soud v Praze
(Τσεχική Δημοκρατία) για την έκδοση προδικαστικής
αποφάσεως] — διαδικασία σχετική με την εκτέλεση
χρηματικής ποινής επιβληθείσας στον Marián Baláž
(Υπόθεση C-60/12) (
1
)

(Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές
υποθέσεις — Απόφαση-πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ —
Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί
χρηματικών ποινών — «Δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία
ειδικά σε ποινικές υποθέσεις» — To «Unabhängiger
Verwaltungssenat» στο αυστριακό δίκαιο — Φύση και
έκταση του ελέγχου που ασκεί το δικαστήριο του κράτους
μέλους εκτέλεσης)
(2014/C 9/07)
Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική
Αιτούν δικαστήριο
Vrchní soud v Praze
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Marián Baláž
Αντικείμενο
Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Vrchní soud v Praze —
Ερμηνεία του άρθρου 1, στοιχείο α', σημείο iii, της αποφάσεως-
πλαισίου 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου
2005, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώ­
ρισης επί χρηματικών ποινών (ΕΕ L 76, σ. 16) — Έννοια του
δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία ειδικά σε ποινικές υποθέσεις —
«Unabhängiger Verwaltungssenat» στο αυστριακό δίκαιο —
Έννοια της «ευκαιρίας να δικαστεί» ένα πρόσωπο από δικαστήριο
κατά το άρθρο 1, στοιχείο α', σημείο iii, της αποφάσεως-πλαισίου
— Περιεχόμενο
Διατακτικό
1) Η έννοια «δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία ειδικά σε ποινικές
υποθέσεις» του άρθρου 1, στοιχείο α', περίπτωση iii, της απο­
φάσεως-πλαισίου 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της
αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών, όπως τροπο­
ποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμ­
βουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, συνιστά αυτοτελή
έννοια του δικαίου της Ένωσης και έχει την έννοια ότι σε
αυτήν εμπίπτει κάθε δικαστήριο που εφαρμόζει διαδικασία η
οποία συγκεντρώνει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά ποινικής δια­
δικασίας. Το Unabhängiger Verwaltungssenat in den Ländern
(Αυστρία) ικανοποιεί τα κριτήρια αυτά, οπότε πρέπει να θεω­
ρηθεί ότι εμπίπτει στην εν λόγω έννοια.
2) Το άρθρο 1, στοιχείο α', περίπτωση iii, της αποφάσεως-πλαι­
σίου 2005/214, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο
2009/299, έχει την έννοια ότι ένα πρόσωπο πρέπει να θεω­
ρηθεί ότι είχε την ευκαιρία να δικαστεί από δικαστήριο που
έχει δικαιοδοσία ειδικά σε ποινικές υποθέσεις στην περίπτωση
κατά την οποία, πριν ασκήσει την προσφυγή του, υποχρεώ­
θηκε να ακολουθήσει διοικητική διαδικασία πριν την κίνηση
ένδικης διαδικασίας. Η δικαιοδοσία του δικαστηρίου αυτού να
εξετάσει την υπόθεση πρέπει να είναι πλήρης τόσο ως προς τη
νομική εκτίμηση όσο και ως προς την αξιολόγηση των πραγ­
ματικών περιστατικών.
(
1
) ΕΕ C 109 της 14.4.2012


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:009:0005:0006:EL:PDF

http://dikastis.blogspot.gr/

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια