Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


ΦΕΚ A 287/2013


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223/2013
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και

άλλες διατάξεις.


Τροποποιεί μεταξύ άλλων

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν. 2238/1994
Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής Ν. 3943/2011
Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης Ν. 3852/2010
Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Ν. 4093/2012
Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις. N. 4182/2013
Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ν. 3845/2010
Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ν. 2685/1999
ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ν. 4174/2013
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ν. 2776/1999
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΠΑ Ν. 2859/2000


Άρθρο 59
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί−
ζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του με την
επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του παρόντος.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 12 του Κεφαλαίου
Α΄ του παρόντος νόμου ισχύουν από 1.1.2014 και για κάθε
επόμενο οικονομικό έτος.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 του
άρθρου 36 ισχύουν από 1.1.2014.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια