Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝΦΕΚ A 102/2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 60
Τροποποίηση του με αριθμό 125/28−8−2013 προεδρι−
κού διατάγματος με θέμα «Κατάργηση μεταβατικών
εδρών: α) του Μονομελούς Πρωτοδικείου, Μονομε−
λούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και β) του Πταισμα−
τοδικείου Αθηνών» (Α΄ 184)Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 παρ.2 περ. α΄ και στοιχ. αα΄ και περ.
β΄ και στοιχ. ββ΄ και παρ.3 του ν. 1756/1988 «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών» (Α΄ 35).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
γ) Του π.δ/τος με αριθμό 110/9−10−2012 (Α΄ 193) «Συγχώ−
νευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων
της Χώρας».
δ) Του π.δ/τος με αριθμό 125/28−8−2013 (Α΄ 184) «Κα−
τάργηση μεταβατικών εδρών: α)του Μονομελούς Πρω−
τοδικείου, Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και
β)του Πταισματοδικείου Αθηνών» (Α΄ 184).
2) Τη με αριθμό 1310/21−1−2014 γνώμη του Εισαγγελέα
Εφετών Αθηνών.
3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
4) Τη με αριθμό Δ 60/2014 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι περιπτώσεις α και β του άρθρου 1 του π.δ/τος
125/2013 (Α΄ 184) τροποποιούνται ως εξής:
«α) Του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στα Ει−
ρηνοδικεία Καλλιθέας Μεγάρων και Μαραθώνα και
β) του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στα Ει−
ρηνοδικεία Νέας Ιωνίας, Αχαρνών,
Κρωπίας, Ελευσίνας
και Λαυρίου».
Άρθρο 2
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ−
λεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 8 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

http://dikastis.blogspot.gr/

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια