Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


ΦΕΚ A 105/2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 63
Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών
των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Χώρας .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Άρθρο 1
Οι οργανικές θέσεις των Προέδρων Εφετών και Εφε−
τών μετά την ισχύ των διατάξεων της παρ. 1 περ. α
υποπερ. α΄ και β΄ του άρθρου 14 του ν.4236/2014 (Α΄ 33)
κατανέμονται στα Εφετεία της Χώρας ως εξής:
ΕΦΕΤΕΙΑ
1. Αθηνών: α) Μία (1) οργανική θέση Προέδρου Εφετών,
οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα
επτά (57) και β) τριάντα πέντε (35) οργανικές θέσεις
Εφετών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε
διακόσιες πενήντα μία (251).
2. Θεσσαλονίκης: Τρεις (3) οργανικές θέσεις Εφετών,
οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εξήντα
(60).
3. Λάρισας: Μία (1) οργανική θέση Εφέτη, οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε δεκαεπτά (17).
4. Πειραιώς: Μία (1) οργανική θέση Εφέτη, οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι οκτώ (28).
Άρθρο 2
Οι οργανικές θέσεις των εισαγγελικών λειτουργών μετά
την ισχύ των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν.4229/2014 (Α΄ 8) και της παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. γ΄ και δ΄
του άρθρου 14 του ν.4236/2014 (Α΄ 33) κατανέμονται στις
Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας ως εξής:
Α. ΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ
1. Αθηνών: α) Μία (1) οργανική θέση Εισαγγελέα Εφε−
τών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι
μία (21) και β) Δεκαέξι (16) οργανικές θέσεις Αντεισαγγε−
λέων Εφετών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών
σε εξήντα επτά (67).
2. Θεσσαλονίκης: Δύο (2) οργανικές θέσεις Αντεισαγ−
γελέων Εφετών, οριζομένου του συνολικού αριθμού
αυτών σε δεκαεπτά (17).
3. Πειραιά: Μία (1) οργανική θέση Αντεισαγγελέα Εφετών,
οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έντεκα (11).
Β. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
1. Αθηνών: Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων
των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά δύο (2), οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα δύο (52).
2. Ηρακλείου: Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών
θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), ορι−
ζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2).
3. Θεσσαλονίκης: Μειώνεται ο αριθμός των οργανι−
κών θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1),
οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα (10).
4. Λάρισας: Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσε−
ων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομέ−
νου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2).
5. Πατρών: Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσε−
ων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομέ−
νου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3).
6. Πειραιά: Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσε−
ων των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομέ−
νου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7).
7. Βέροιας: Μειώνεται ο αριθμός των ενιαίων οργανι−
κών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών − Παρέ−
δρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του συνολι−
κού αριθμού αυτών σε δύο (2).
8. Κέρκυρας: Μειώνεται ο αριθμός των ενιαίων ορ−
γανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών −
Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του
συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2).
9. Δράμας: Μειώνεται ο αριθμός των ενιαίων οργανι−
κών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών − Παρέ−
δρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου
του συνολι−
κού αριθμού αυτών σε μία (1).
10. Καλαβρύτων: Μειώνεται ο αριθμός των ενιαίων
οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών
− Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του
συνολικού αριθμού αυτών σε καμία (0).
11. Χαλκίδας: Μειώνεται ο αριθμός των ενιαίων ορ−
γανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών −
Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου του
συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5).
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ−
λεση του παρόντος Διατάγματος.
Αθήνα, 28 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


http://dikastis.blogspot.gr/

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια