Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

ΔΣΠΑΤΡΩΝ: ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣΑίτηση για χορήγηση χρηματοδότησης αποπληρωμής Ασφαλιστικών εισφορών προς ΤΑΝ από 21-5-2014 ώς 28-5-2014 – Σύμβαση Δανείου – Πίνακας Δόσεων

Δείτε την Αίτηση

Την 14η Μαΐου 2014, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και μεταξύ άλλων έλαβε την κάτωθι απόφαση:

Έχοντας γνώση της έντονης οικονομικής στενότητας στην οποία ευρίσκεται το σύνολο των μελών του Συλλόγου μας, και με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του συλλόγου δεν έχει έως σήμερα καταβάλει και δυσκολεύεται να καταβάλλει τις ασφαλιστικές του εισφορές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής αυτών την 31η Μαΐου 2014, το Δ.Σ και μετά από πλειοψηφία αποφασίζει όπως χορηγήσει στα μέλη που δεν έχουν καταβάλει έως σήμερα τις ασφαλιστικές τους εισφορές, (πλην των εμμίσθων δικηγόρων) ταμειακή άτοκη διευκόλυνση για την αποπληρωμή της ασφαλιστικής τους υποχρέωσης προς το Τ.Ν. έτους 2013.

Η Ταμειακή διευκόλυνση στην οποία ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών θα προβεί για την αποπληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών των μελών του προς το Ταμείο Νομικών έτους 2013, ορίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ για τους δικηγόρους άνω πενταετίας και στο ποσό των 700 ευρώ για τους δικηγόρους κάτω πενταετίας.
Η καταβολή αυτή θα γίνει από τον Σύλλογό μας για λογαριασμό των μελών του απευθείας στο Ταμείο Νομικών. (στον κωδικό του κάθε μέλους)
Το ποσό της ως άνω ταμειακής διευκόλυνσης θα επιστραφεί (αποπληρωθεί) από τα μέλη του συλλόγου τμηματικά με άτοκες μηνιαίες ισόποσες δόσεις.
Η πρώτη δόση θα είναι καταβλητέα την 15-9-2014, οι επόμενες την 15η ημέρα εκάστου συνεχόμενου ημερολογιακού μηνός και η τελευταία την 15-2-2015 και το ποσό της κάθε δόσης θα προσδιορισθεί και θα αναγράφεται επακριβώς στο ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Συλλόγου και του κάθε μέλους του, όπου θα αναγράφονται και οι λοιποί όροι της ταμειακής διευκόλυνσης.
Διευκρινίζεται ότι ο κάθε συνάδελφος δικηγόρος που επιθυμεί να αιτηθεί την λήψη της ανωτέρω διευκόλυνσης, θα υπογράφει έγγραφη αίτηση-δήλωση αποδοχής καταβολής του άνω ποσού εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών για λογαριασμό του στο Ταμείο Νομικών, δηλώνοντας ταυτόχρονα εγγράφως στο ιδιωτικό συμφωνητικό ότι θα αποδέχεται την εξόφληση του ποσού τμηματικά με τις ως άνω καθορισθείσες μηνιαίες καταβολές, εκχωρώντας επίσης προς το Σύλλογο το δικαίωμα άμα της παρελεύσεως απράκτων τριών μηνιαίων δόσεων (άνευ καταβολής αυτών), να δύναται να συμψηφίζει το οποιοδήποτε ποσό που δικαιούται να εισπράξει στο μέλλον το μέλος του συλλόγου από την οποιαδήποτε αιτία μέσω του Δικηγορικού Συλλόγου (διανεμητικός λογαριασμός, μέρισμα απαλλοτριώσεων, κ.λ.π.) με το ποσό που θα αντιστοιχεί στις ανεξόφλητες ως άνω άτοκες δόσεις. Επίσης θα δηλώνει ότι θα δύναται ο Σύλλογος να επιβάλλει στο κάθε γραμμάτιο που θα εκδίδει το μέλος του συλλόγου για την διενέργεια οιασδήποτε διαδικαστικής ενέργειας για την οποία απαιτείται η έκδοση του αντιστοίχου γραμματίου, πρόσθετο τέλος (συγκεκριμένου ποσού) υπέρ του ΔΣΠ για την εξόφληση του υπολοίπου ποσού.
Οι πλήρεις όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση της χρηματικής διευκόλυνσης και η σχετική αίτηση-δήλωση, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών μέχρι την Δευτέρα 19-5-2014.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο λογιστήριο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών από την Τετάρτη 21-5-2014 και μέχρι την Τετάρτη 28-5-2014 στον κο Βασίλειο Ζαφειριάδη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο


http://www.ethemis.gr/

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια