Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

ΔΕΕ: ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.194.01.0003.01.ELL
Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 30ής Απριλίου 2014 [αίτηση του Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (πρώην Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich) (Αυστρία)] για την έκδοση προδικαστικής απόφασης — υποθέσεις με διαδίκους τους Robert Pfleger, Autoart a.s., Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Ing. Hans-Jörg Zehetner
(Υπόθεση C-390/12) (1)((Άρθρο 56 ΣΛΕΕ - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Άρθρα 15 έως 17, 47 και 50 - Ελευθερία του επαγγέλματος και δικαίωμα προς εργασία, επιχειρηματική ελευθερία, δικαίωμα ιδιοκτησίας, δικαίωμα πραγματικής προσφυγής σε αμερόληπτο δικαστήριο, αρχή ne bis in idem - Άρθρο 51 - Πεδίο εφαρμογής - Εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης - Τυχερά παιχνίδια - Περιοριστική νομοθεσία κράτους μέλους - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις - Επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος - Αναλογικότητα))
2014/C 194/03
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Αιτούν δικαστήριο
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (πρώην Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich)
Διάδικοι στις κύριες δίκες
Robert Pfleger, Autoart a.s., Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Ing. Hans-Jörg Zehetner
Αντικείμενο
Αίτηση προδικαστικής απόφασης — Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Ερμηνεία των άρθρων 56 ΣΛΕΕ και 15 έως 17, 47 και 50 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Τυχερά παιχνίδια — Ρύθμιση κράτους μέλους που απαγορεύει, προβλέποντας ποινικές κυρώσεις, την εκμετάλλευση παιγνιομηχανημάτων που παρέχουν δυνατότητα μικρού κέρδους («kleines Glücksspiel»), αν δεν έχει χορηγηθεί άδεια από την αρμόδια αρχή — Αρχή της αναλογικότητας
Διατακτικό
Το άρθρο 56 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι απαγορεύει μια εθνική ρύθμιση που έχει τα χαρακτηριστικά της επίμαχης στις κύριες δίκες ρύθμισης, εφόσον η ρύθμιση αυτή δεν έχει ως πραγματικό σκοπό την προστασία των παικτών ή την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και δεν ανταποκρίνεται όντως στη μέριμνα για μείωση των ευκαιριών συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια ή για καταπολέμηση, με συνέπεια και σύστημα, της συναφούς προς τα παιχνίδια αυτά εγκληματικότητας.
(1) ΕΕ C 343 της 10.11.2012.


http://dikastis.blogspot.gr/

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια