Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας από τους Δικηγόρους Αθηνών, αλλά και Θεσσαλονίκης.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΗΛ. 2665027816 ΦΑΞ: 2665023651 Email:info@dsthes.gr


Αριθμ. Πρωτ. 130
Ηγουμενίτσα 2 Ιουλίου 2014
Προς
1.Πρόεδρο Πρωτοδικών Θεσπρωτίας
2.Προϊσταμένη Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας
3.Προϊσταμένη Γραμματείας Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας
4.Προϊσταμένη Γραμματείας Ειρηνοδικείου


ΘΕΜΑ: Κατάθεση Διαταγών πληρωμής και δικογράφων από Δικηγόρους Αλλων Πρωτοδικείων και παράβολα καταβολής Εισφορών


Με αφορμή καταγγελίες συναδέλφων, σύμφωνα με τις οποίες κατατίθενται στις Γραμματείες του Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου διάφορα δικόγραφα (κυρίως διαταγές πληρωμής) , με την «μέθοδο της δι’ εξουσιοδοτήσεως παράστασης» , με ταυτόχρονη αποφυγή καταβολής των νομίμων εισφορών μέσω των παραβόλων των συλλόγων, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς το «φαινόμενο» που παρατηρείται έχει ως εξής: Δικηγόρος άλλου Πρωτοδικείου (συνήθως Δικηγόρος Αθηνών) αποστέλλει σε Δικηγόρο της επαρχίας έτοιμο δικόγραφο υπογεγραμμένο από τον ίδιο, και για το οποίο έχει εκδώσει παράβολο από τον οικείο σύλλογο στο όνομά του, με ταυτόχρονη υπογραφή εξουσιοδότησης προς τον Δικηγόρο της επαρχίας να καταθέσει για λογαριασμό του το Δικόγραφο αυτό στην Γραμματεία του Δικαστηρίου. Ο Δικηγόρος της επαρχίας, ως «εξουσιοδοτηθείς αντιπρόσωπος του Δικηγόρου των Αθηνών», καταθέτει το Δικόγραφο στη Γραμματεία, υπογράφοντας την σχετική πράξη κατάθεσης, χωρίς να εκδίδει παράβολο στο όνομά του.
Είναι προφανές ότι η διαδικασία αυτή, εκτός των άλλων, είναι παράνομη και , στο βαθμό που γίνεται δεκτή, μας βρίσκει αντίθετους, όταν μάλιστα έχουμε υποστεί ως Δικηγόροι στο εντελώς πρόσφατο παρελθόν μια ταπεινωτική διαδικασία ελέγχου από τις Γραμματείες των Δικαστηρίων, και μάλιστα χωρίς να έχουμε καν το περιθώριο να «απολογηθούμε».
Που έγκειται η παρανομία της ανωτέρω διαδικασίας, την οποία και σας καλούμε να αποτρέψετε, δίδοντας τις σχετικές εντολές :
Ως γνωστόν η πράξη κατάθεσης δικογράφου (είτε αγωγής , είτε Διαταγής πληρωμής) αποτελεί διαδικαστική πράξη, την οποία μπορεί να κάνει μόνον Δικηγόρος (εκτός από το Ειρηνοδικείο και για διαφορές μέχρι 12.000 €, όπου μπορεί να γίνει και αυτοπροσώπως από τον διάδικο).
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του Ν. 4194/13 : «.... Ο δικηγόρος για την άσκηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή ενδίκων μέσων και για την παράσταση του ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, ενώπιον δικαστών με την ιδιότητα τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών και γενικά για την παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται με την έναρξη και τη διεξαγωγή της δίκης, το στάδιο της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης ή δικαστικής μεσολάβησης ή της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες συ μ περιλαμβάνονται και οι διαδικασίες παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή έκδοσης δικαστικής διαταγής,υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο εισφορές..»
Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου: «...Ο δικηγόρος για την κατάθεση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή ενδίκων μέσων, καθώς και για την παράσταση του ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστών και για κάθε στάδιο της δίκης οφείλει, στο πλαίσιο της υποχρέωσης προκαταβολής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής, αλλιώς η σχετική διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη.»
Από την διάταξη αυτή καθίσταται σαφές ότι σε αυτέςτις περιπτώσεις απαιτείται υποχρεωτικά προσκόμιση παραβόλου του Δικηγορικού Συλλόγου.
Ποιες είναι οι συνέπειες μη κατάθεσης του παραβόλου του Δικηγορικού Συλλόγου;
Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν συνέπειες που αφορούν τον διάδικο, τον δικηγόρο και τον υπάλληλο και συγκεκριμένα :
Α) Συνέπειες για τον διάδικο: Σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 4 ορίζεται ότι η σχετική διαδικαστική πράξη, για την οποία δεν έχει κατατεθεί το γραμμάτιο είναιαπαράδεκτη. Επομένως ο Δικαστής που έχει μπροστά του μια διαταγή πληρωμής για την οποία δεν υπάρχει το σχετικό παράβολο από τον καταθέσαντα (και υπογράφοντα την έκθεση κατάθεσης) Δικηγόρο, δεν μπορεί να την εκδώσει, γιατί υπάρχει απαράδεκτο εκ του νόμου. Η προσκόμιση του παραβόλου από τον συντάξαντα την αίτηση δικηγόρο των Αθηνών, δεν αναπληρώνει σε καμία περίπτωση την έλλειψη παραβόλου για την κατάθεση, γιατί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις σε συνδυασμό με το Παράρτημα Ι του Ν. 4194/13 (ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ),αμοιβή δεν προβλέπεται για την σύνταξη το Δικογράφου, αλλά για την κατάθεσή του στο Δικαστήριο. Συγκεκριμένα η ακριβής έκφραση του νόμου είναι στην διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν. 4194/13 «…για την άσκηση κάθε είδους βοηθημάτων…» ενώ της παρ. 4 του ιδίου άρθρου «…για την κατάθεση…». Και στην μία και στην άλλη περίπτωση, ασφαλώς και δεν εννοεί ο νόμος την απλή σύνταξη του δικογράφου (που μπορεί έτσι κι αλλιώς να συντάσσεται από οποιονδήποτε, ακόμη και μη δικηγόρο), αλλά την κατάθεση αυτού, ως διαδικαστική πράξη .
Β) Συνέπειες για τον Δικηγόρο: Σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 5: «...Δικηγόρος που παραβιάζει την υποχρέωση προκαταβολής της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, υποχρεούται να καταβάλει το ποσό που όφειλε να προκαταβάλει και τιμωρείται με πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, σε περίπτωση δε υποτροπής και με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης από το δικηγορικό λειτούργημα από δεκαπέντε (15) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες . . .»
Γ) Συνέπειες για τον υπάλληλο: Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 61 : «...Οι προϊστάμενοι των γραμματειών όλων των δικαστηρίων υποχρεούνται, επί ποινή πειθαρχικού ελέγχου, να αποστέλλουν στο τέλος κάθε μήνα στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους ονομαστικές καταστάσεις των δικηγόρων που παρέστησαν, χωρίς να προσκομίσουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος γραμμάτιο προκαταβολής, μνημονεύοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία του διαδίκου για τον οποίο παρέστησαν, τη δικονομική του θέση, την ημερομηνία δικασίμου, το δικαστήριο και το είδος της διαδικασίας..»
Παρακαλούμε, μετά ταύτα, να επιληφθείτε του θέματος, που κρίνεται πολύ σοβαρό, εφόσον έχει συνέπειες και για τα συμφέροντα του διαδίκου, αλλά και για τα συμφέροντα των Ασφαλιστικών Ταμείων και των Δικηγορικών Συλλόγων.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ

http://ypallilos.blogspot.gr/

2 σχόλια :

Άλλο ένα κολπάκι των επαρχιακών δικηγορικών συλλόγων για να αποτρέψουν στην πράξη το άνοιγμα του επαγγέλματος. Ο νόμος μπορεί να αναφέρεται στην κατάθεση, αλλά δεν μνημονεύει πουθενά "αυτοπρόσωπη" κατάθεση, συνεπώς είναι επιτρεπτή και καθ' όλα νόμιμη (όπως συμβαίνει παντού) η δι' αντιπροσώπου διενέργεια της εκάστοτε διαδικαστικής πράξης. Αν οι σύλλογοι στέκονται τόσο πολύ στο γράμμα του νόμου, η ακόμα μεγαλύτερη προσκόλληση σε αυτό θα απαιτούσε να αντιληφθούν ότι ο ίδιος νόμος δεν απαιτεί πουθενά οι διαδικαστικές πράξεις να γίνονται αυτοπροσώπως. Με αυτή τη λογική, αν ένας δικηγόρος εξουσιοδοτήσει άλλο δικηγόρο από τον ίδιο δικηγορικό σύλλογο να προβεί αντ' αυτού σε κατάθεση δικογράφου, θα έπρεπε αυτό να μη γίνει δεκτό. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί ο σύλλογος δεν κόπτεται για το ποιος θα καταθέσει, αλλά για το αν θα έχει εισπράξει από την έκδοση παραβόλου. Ας αφήσουν λοιπόν τις ανοησίες και ας κοιτάξουν να αφήσουν κατά μέρος τους εξυπνακισμούς και τις νοοτροπίες που μας έφεραν σε αυτά τα χάλια. Αλλιώς δεν θα είχε κανένα νόημα το άνοιγμα του επαγγέλματος.

όταν καταθέτει δλδ ασκούμενος ως εξουσιοδοτημένος από δικηγόρο, η πράξη κατάθεσης είναι άκυρη;

έλεος πια. είμαστε στον 21ο αιώνα. Ούτε χαράτσια μπορούμε να βάζουμε στους πελάτες, ούτε να πληρώνουν άτομα για να βάζουν την υπογραφή τους και μόνον.

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια