Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣhttp://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/r-sodik-pap-sunolo.pdf

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΕΚ


ΕΠΙΦΈΡΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ,

ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ,

ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


ΤΟΥ Π.Δ. 18/1989 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας.-

ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΟΥ Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο

του ν. 1756/1988. Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών.

Άρθρο 38 1. Οι μεταβατικές έδρες των ειρηνοδικείων και πται- σματοδικείων των περιφερειών των πρωτοδικείων, κα- θώς και των μονομελών και των πολυμελών πρωτοδικεί- ων και των πλημμελειοδικείων των περιφερειών των ε- φετείων της χώρας καταργούνται, εκτός από αυτά που λειτουργούν σε νησιά ευρισκόμενα εκτός της έδρας του δικαστηρίου. 2. Πολιτικές και ποινικές υποθέσεις αρμοδιότητας των δικαστηρίων που αναφέρονται στην προηγούμενη παρά- γραφο, οι οποίες εκκρεμούν προς εκδίκαση στις καταρ- γούμενες μεταβατικές έδρες και για τις οποίες δεν έχει οριστεί δικάσιμος μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νό- μου, εκδικάζονται στην έδρα των ανωτέρω δικαστηρίων.

Άρθρο 39 1. Καταργούνται οι κατωτέρω αναφερόμενες μεταβα- τικές έδρες των διοικητικών πρωτοδικείων: α. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών: Μεταβατική έδρα Ελευσίνας. β. Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας: Μεταβατικές έ- δρες Έδεσσας, Γιαννιτσών και Νάουσας. γ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου: Μεταβατική έ- δρα Νεάπολης. δ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: Μεταβατι- κές έδρες Κιλκίς και Πολυγύρου. ε. Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας: Μεταβατική έδρα Δράμας. στ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης: Μεταβατική έδρα Γρεβενών. ζ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας: Μεταβατική έδρα Καρπενησίου. η. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας: Μεταβατική έδρα Τυρνάβου. θ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς: Μεταβατικές έ- δρες Θήβας και Άμφισσας. ι. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου: Μεταβατική έδρα Άργους.
ια. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πάτρας: Μεταβατικές έ- δρες Αιγίου και Καλαβρύτων. ιβ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά: Μεταβατική έδρα Σαλαμίνας. ιγ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου: Μεταβατική έδρα Αμαλιάδας. ιδ. Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων: Μεταβατική έ- δρα Καρδίτσας. ιε. Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων: Μεταβατική έδρα Ρεθύμνου. 2. Υποθέσεις αρμοδιότητας των δικαστηρίων που ανα- φέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες εκ- κρεμούν προς εκδίκαση στις καταργούμενες μεταβατι- κές έδρες και για τις οποίες δεν έχει οριστεί δικάσιμος έ- ως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκδικάζονται στην έδρα των ανωτέρω δικαστηρίων.


Ν. 3226/2004 Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις
Ν. 3689/2008 Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις.
ν. 2523/1997 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις

Ν. 4139/2013 Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις 


http://dikastis.blogspot.gr/
0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια