Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 458/2014

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αριθμ. Υ488
Διορισμός Προέδρου
της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
Την παρ. 3 του άρθρου 1 της 177/28−12−2005 κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Οργάνωση και Λειτουργία της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)»
(Β΄ 1856), όπως ισχύει, αποφασίζουμε:
Διορίζουμε τον Ιωάννη Χαμηλοθώρη του Χρήστου
(Α.Δ.Τ. Ξ 456153), Αρεοπαγίτη ε.τ., στη θέση του Προέ−
δρου της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής
(ΚΕ.Ν.Ε.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
1975

http://dikastis.blogspot.gr/

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια