Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ


ΦΕΚ Γ 1050/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα της 22ας Ιουλίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγ−
ματος, τα άρθρα 49 και 75 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α'35), όπως ισχύουν σή−
μερα και τη με αριθμό 71 και 73/5.6.2014 αποφάσεις
του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης:
Α. Διορίζονται πάρεδροι πρωτοδικείου των πολιτικών
και ποινικών δικαστηρίων, για πλήρωση κενών οργα−
νικών θέσεων, οι κατωτέρω απόφοιτοι του τμήματος
υποψηφίων παρέδρων πρωτοδικείου της Εθνικής Σχο−
λής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι έχουν περατώσει
επιτυχώς την κατάρτιση τους στις 31.5.2014 και έχουν τα
νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:Β. Διορίζονται πάρεδροι εισαγγελίας, για πλήρωση
κενών οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω απόφοιτοι του
τμήματος υποψηφίων παρέδρων εισαγγελίας της Εθνι−
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι έχουν πε−
ρατώσει επιτυχώς την κατάρτιση τους στις 31.5.2014 και
έχουν τα νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:

http://dikastis.blogspot.gr/

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια