Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ


Στην τελευταία μας Γενική Συνέλευση(ΓΣ) υπήρξε εισήγηση,από τους αδελφούς Σεβαστίδη,για τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων του καταστατικού της Ενώσεώς μας(ΕΔΕ),αλλά απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους(έλλειψη απαρτίας).

Ο προβληματισμός,όμως,για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του καταστατικού,δεν εξέλιπε,με δεδομένο μάλιστα το γεγονός ότι η τελευταία τροποποίηση έγινε το 1999.Με αφορμή την προαναφερόμενη εισήγηση στη ΓΣ της ΕΔΕ,στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου(ΔΣ) της ΕΔΕ, αναπτύχθηκε προβληματισμός και έγινε συζήτηση για την ανάγκη αλλαγής / τροποποίησης του καταστατικού και αποφασίστηκε το ΔΣ να αναλάβει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται. Η αλλαγή του καταστατικού θεωρείται μία από τις πλέον σοβαρές υποθέσεις και γι’αυτό απαιτείται ειδική προπαρασκευή και μεθοδολογία.Λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος,θα πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ όλων των μελών της ΕΔΕ,καθώς και να δημιουργηθεί Επιτροπή Καταστατικού,η οποία,αφού συγκεντρώσει τα σχόλια,τις θέσεις και τις προτάσεις των συναδέλφων,στη συνέχεια να εισηγηθεί σχετικά στη καταστατική ΓΣ των μελών της ΕΔΕ.Κατά το άρθρο 24 του καταστατικού της ΕΔΕ,το οποίο ακολουθεί υποχρεωτικώς τη ρύθμιση του άρθρου 99 ΑΚ , η οποία είναι διάταξη αναγκαστικού δικαίου και προβλέπει τα ελάχιστα αναγκαία ποσοστά για την τροποποίηση του καταστατικού σωματείου (ΑΠ 263/2009 Νόμος), για να αποφασισθεί η τροποποίηση του κατασταστικού,χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Η Ένωση μας αριθμεί περί τα 2.500 μέλη.Επομένως, για να υπάρξει απαρτία στην καταστατική ΓΣ, απαιτείται να παρίστανται τουλάχιστον 1.250 μέλη.Τι γίνεται,όμως,στην περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην αρχικώς ορισθείσα καταστατική ΓΣ; Στο άρθρο 24 του καταστατικού της ΕΔΕ, δεν προβλέπεται επαναληπτική ΓΣ για την περίπτωση ελλείψεως απαρτίας κατά την αρχικώς ορισθείσα καταστατική ΓΣ.Μπορεί να εφαρμοσθεί το άρθρο 6 παρ.3 του ίδιου καταστατικού,το οποίο ρυθμίζει τη σύγκληση της τακτικής και έκτακτης ΓΣ; Ειδικότερα στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι « Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ¼ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη γενική συνέλευση,αυτή συνέρχεται,αυτοδικαίως,την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα,την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.Στην περίπτωση αυτή υπάρχει απαρτία όσα μέλη και εάν ευρεθούν παρόντα.Γιά την παύση του ΔΣ απαρτία υπάρχει όταν παρίσταται το ένα δεύτερο(1/2) των μελών». Έχω τη γνώμη ότι,ακόμα κιαν δεχτούμε ότι επιτρέπεται η σύγκληση επαναληπτικής καταστατικής ΓΣ, δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναλογικά η ρύθμιση του άρθρου 6 παρ.3 του καταστατικού,διότι αυτή του άρθρου 99 του ΑΚ, ως αναγκαστική, ισχύει όχι μόνο για την αρχικώς ορισθείσα καταστατική ΓΣ, αλλά και για τις επαναληπτικές αυτής, διότι άλλως θα εξουδετερωνόταν ο σκοπός για τον οποίο ο νόμος επέβαλε τα άνω αυξημένα ποσοστά, που είναι η προστασία των συμφερόντων του ίδιου του σωματείου, όταν η ΓΣ πρόκειται να αποφασίσει για σοβαρά θέματα, όπως είναι η τροποποίηση του καταστατικού του και η διάλυση του σωματείου (Στυλιανού Γ. Βλαστού «Αστικά σωματεία, συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις» δ΄ έκδοση, έτους 2002 σελ σελ. 263-254,Αθανασίου Γ.Κρητικού «Όρια Νόμιμης Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων Σωματείων,Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και Συνεταιρισμών»,έκδοση 1994,σελ.62,παρ.253 ).Αλλά,ούτε και το άρθρο 8 παρ.2 του Ν.1264/1982,το οποίο ορίζει «Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ. όπως και κάθε άλλης διάταξης με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία και εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, για να γίνει συζήτηση και για να ληφθεί απόφαση, κατά τις Συνελεύσεις, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστο του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) μέρες κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστο του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση συγκαλείται μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) μέρες Τρίτη κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών»,μπορεί να εφαρμοσθεί,διότι η ΕΔΕ δεν είναι αμιγώς συνδικαλιστική οργάνωση,αλλά και διότι το άρθρο 8 παρ.2 του Ν.1264/1982 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του ΑΚ.Με βάση τα παραπάνω,νομίζω ότι δεν μπορεί να εφαρμοσθεί ούτε και το άρθρο 6 παρ.5 του καταστατικού της ΕΔΕ,το οποίο ορίζει ότι «Κατά τη Γενική Συνέλευση τα απόντα μέλη μπορούν να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος εκ των παρόντων με εξουσιοδότηση έγγραφη,θεωρημένη για την γνησιότητα της υπογραφής από δημόσια αρχή και να κατατίθεται πριν από τη συνεδρίαση στο Προεδρείο.Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον ένα από τα απόντα μέλη….». Βέβαια, εάν γίνει δεκτή η παραπάνω άποψη,κινδυνεύουμε να μην τροποποιηθεί ποτέ το καταστατικό της ΕΔΕ, λόγω ελλείψεως απαρτίας στην ΓΣ,διότι στις περισσότερες ΓΣ δεν παρίστανται περισσότερα από 500 μέλη.

Βαρβάρα Πάπαρη
Εφέτης,μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ

http://dikastis.blogspot.gr/

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια