ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, παρατείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2015 η ισχύς της υπ’ αριθμ. 49214/21−7−2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών». Δείτε το ΦΕΚ.

Πηγή: e-themis.gr

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


ΔΠΑθ 2790/2015


Παράταση χρόνου παραγραφής σε φορολογικές υποθέσεις. Κατά γενική ερμηνευτική αρχή, ο νομοθέτης μπορεί, κατ’ αρχήν, να παρατείνει τον χρόνο παραγραφής, μη δεσμευόμενος προς τούτο από το Σύνταγμα. Η δυνατότητα όμως αυτή ισχύει μόνον για εκείνες τις αξιώσεις, για τις οποίες ο μνημονευόμενος χρόνος δεν είχε συμπληρωθεί κατά την έναρξη ισχύος του νεότερου νόμου που αφορά στην παράταση. Και αυτό γιατί, υπό διαφορετική ερμηνευτική εκδοχή, η παράταση του χρόνου παραγραφής αξιώσεων ήδη παραγεγραμμένων κατά την έναρξη ισχύος της νέας διάταξης που την εισάγει, δηλαδή, η θέσπιση νόμου που ρυθμίζει, αναδρομικώς και κατά τρόπο επαχθή, περατωθείσες πια βιοτικές σχέσεις θα αντέβαινε όχι μόνον στη συνταγματική αρχή της ισότητας αλλά κυρίως στις εκπορευόμενες από τη βασική αρχή του κράτους δικαίου επιμέρους συνταγματικές αρχές της νομικής ασφάλειας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης (ιδίως στα άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος). Τέτοια αναδρομική ρύθμιση είναι θεμιτή μόνον όταν η εμπιστοσύνη του πολίτη προς τη σταθερότητα ορισμένης νομικής κατάστασης μπορεί να θεωρηθεί από τα πράγματα δικαιολογημένη, οπότε και δεν απολαμβάνει δικαστικής προστασίας (πρβλ ΣτΕ 1508/2002). Συναφώς πρέπει να επισημανθεί ότι η επιμήκυνση του χρόνου παραγραφής για αξιώσεις μη παραγεγραμμένες δεν αποτελεί αναδρομική επιβολή φόρου, ώστε να προσκρούει στη συνταγματική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 78 (πρβλ ΣτΕ 523/2000). Εξάλλου, ως μη παραγεγραμμένες αξιώσεις, για τις οποίες είναι δυνατή η παράταση του χρόνου παραγραφής, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, νοούνται όχι μόνον οι αξιώσεις που δεν έχει συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής, βάσει των πάγιων περί παραγραφής διατάξεων, αλλά και οι αξιώσεις των οποίων ο χρόνος παραγραφής έχει ήδη παραταθεί με προηγούμενα νομοθετήματα και δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί. Και τούτο διότι και οι τελευταίες ως άνω περιπτώσεις αναφέρονται σε μη περατωθείσες βιοτικές σχέσεις με αποτέλεσμα η εκ νέου παράταση του χρόνου παραγραφής να μην συνιστά αναδρομική ρύθμιση των βιοτικών αυτών σχέσεων κατά τρόπο επαχθή, αντιβαίνον προς το Σύνταγμα

(contra Δ.Εφ.Χαν. 24/2013 — Βλ. όμως και 631/2014 Δ.Εφ.Αθηνών )

ΔΕφΑθ 631/2014


Οι παρατάσεις της παραγραφής που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 29 του ν. 3697/2008, 10 του ν. 3790/2010, 82 του ν. 3842/2010, 12 παρ. 7 του ν. 3888/ 2010, 18 παρ. 2 του ν. 4002/2011 και δεύτερου του ν. 4098/2012 αφορούν τις φορολογικές υποθέσεις, στις οποίες η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου έληγε πρωτογενώς στις αντίστοιχες ημερομηνίες και όχι στις υποθέσεις στις οποίες η προθεσμία παραγραφής έληγε στις ανωτέρω ημερομηνίες μετά από προηγηθείσα παράταση του άρθρου 11 του ν.3513/2006.

 ΔΕφΧαν 24/2013


Διοικητική δικονομία. Φορολογία εισοδήματος. Ε.Σ.Υ. Παραγραφή. Προσφυγή ιατρού, Επίκουρου Καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας στο Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου κατά πράξεων επιβολής προστίμου ΚΒΣ. Οι προσβαλλόμενες πράξεις στηρίζονται στην ίδια νομική και στην ίδια κατά τα ουσιώδη στοιχεία πραγματική βάση και, ως εκ τούτου, είναι συναφείς ανεξαρτήτως του ότι αναφέρονται σε διαφορετικά οικονομικά έτη. Κατά συνέπεια, παραδεκτώς σωρεύονται στο ίδιο δικόγραφο προσφυγής. Έννοια του εν τοις πράγμασι επιτηδευματία, πανεπιστημιακού ιατρού. Διαχρονικό δίκαιο. Η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση πράξεων επιβολής προστίμου ΚΒΣ  ρυθμίζεται από τις διατάξεις του αρ. 84 του ν. 2238/1994, η οποία ορίζεται πενταετής και η ρύθμιση αυτή είναι η πάγια. Ποίες περιπτώσεις προγενέστερων διαχειριστικών περιόδων καταλαμβάνουν οι παρατάσεις της παραγραφής του σχετικού δικαιώματος του Δημοσίου που θεσπίστηκαν με μεταγενέστερους νόμους. Σχετική νομολογία του ΔΕΚ, το οποίο στο όνομα των αρχών «της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας των ιδιωτών» επιβάλλει στα Κράτη μέλη τη σαφή διατύπωση των κανόνων δικαίου. Το σχετικό δικαίωμα του Δημοσίου για τις διαχειριστικές περιόδους των ετών 2001- 2003 υπέκυψε σε παραγραφή, όχι όμως και της διαχειριστικής περιόδου 2004. Οι διατάξεις του αρ.84§4 περ.β’ και 68§2 περ.α’ του ν.2238/94, προϋποθέτουν οριστικότητα της φορολογικής εγγραφής και διενέργεια συμπληρωματικής, η οποία δεν προβλέπεται στον ΚΒΣ. Το Δικαστήριο κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι  η φέρουσα το βάρος απόδειξης φορολογική αρχή  δεν απέδειξε ότι τα αναφερόμενα στην έκθεση ελέγχου ποσά που διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, ότι ήταν κατατεθειμένα στους λογαριασμούς του προσφεύγοντος, προέρχονται από την παράνομη άσκηση της αποδιδόμενης σ’ αυτόν δραστηριότητας του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού και ο προσφεύγων, κατά τον κρίσιμο χρόνο, δεν συγκέντρωνε τα εννοιολογικά στοιχεία του «εν τοις πράγμασι επιτηδευματία» κατά τη διάταξη του αρ. 2§1 του ΚΒΣ και δεν υπείχε, ως εκ τούτου, υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης ΑΠΥ του ΚΒΣ. Δέχεται την προσφυγή. Κατά την άποψη της μειοψηφίας η προσφυγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή (μόνο κατά το κεφάλαιο της παραγραφής).

Η απόφαση: ΔΕφΧαν 24

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Το σύστημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μειώνει ήδη κατά πολύ τον χρόνο και την ποιότητα εξυπηρέτησης των μηχανικών και των πολιτών

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του το ΤΕΕ υλοποίησε και έθεσε ήδη σε λειτουργία κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταβολών αυθαιρέτων, με αυτόματη επιλογή των διαθέσιμων αιτημάτων και πλήρη τεκμηρίωση της διαδικασίας. Το σύστημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μειώνει ήδη κατά πολύ τον χρόνο και την ποιότητα εξυπηρέτησης των μηχανικών και των πολιτών.

Μερικές από τις μεταβολές που πλέον εξυπηρετούνται πλήρως ηλεκτρονικά είναι αλλαγή της επιθυμίας του ιδιοκτήτη για το σχήμα πληρωμών της δήλωσης, η διόρθωση λαθών καταχώρησης, η προώθηση της δήλωσης μετά από έγκριση υπηρεσιών (πχ σε παραδοσιακούς οικισμούς, έκδοση Αδείας κλπ) και η αλλαγή διαχειριστή μηχανικού.

Ταυτόχρονα, αναβαθμίστηκε το σύστημα αναζήτησης δηλώσεων που είναι διαθέσιμο σε όλες της Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας και στο οποίο έχουν πρόσβαση 750 στελέχη των αντίστοιχων υπηρεσιών. Το νέο σύστημα παρέχει ενιαία αναζήτηση με πολλαπλά κριτήρια σε όλες τις δηλώσεις των Ν. 4014/2011 και 4178/2013, εμφάνιση σε ενιαίο χάρτη σε υπόβαθρο της ΕΚΧΑ ΑΕ και πρόσβαση στην τεκμηρίωση των δηλώσεων (αναλυτικά στοιχεία καταγραφής, πληρωμές, μεταβολές και υποβληθέντα δικαιολογητικά), διευκολύνοντας εξαιρετικά τη διαδικασία ελέγχου των δηλωθέντων αυθαιρέτων από τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών.

Πηγή: lawnet.gr

ΣΤΕ: ΝΟΜΙΜΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣΜε την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθορίζεται η διαδικασία που θα ακολουθείται στο εξής από τους Συμβολαιογράφους και τους Δικαστικούς Επιμελητές για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015


Αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή ο

SOS: ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙΤην Τρίτη 15-9-2015 ώρα 11.00 π.μ.

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Με μπαράζ ρυθμίσεων ετοιμάζονται οι τράπεζες και οι αρμόδιες αρχές, δηλαδή Τράπεζα της Ελλάδος και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, να αντιμετωπίσουν τα προβληματικά δάνεια τόσο στον τομέα της στεγαστικής πίστης όσο και στο κομμάτι των χορηγήσεων προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, η λύση που προκρίνεται για αυτές τις δυο κατηγορίες δανείων είναι το «σπάσιμο» (split) του δανείου στη μέση, όπου το 50% θα εξυπηρετείται και το υπόλοιπο 50% θα παγώσει για 5 χρόνια.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, η ρύθμιση αυτή θα αφορά δάνεια στέγης συνολικής αξίας 8-10 δισ. ευρώ και δάνεια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ύψους 3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, έχει γίνει όλη η απαραίτητη προεργασία, ώστε το σχέδιο να τεθεί σε εφαρμογή από το τέλος του έτους, ενώ αναμένεται .και η λεπτομερής καταγραφή από την Τράπεζα της Ελλάδος που στα μέσα Οκτωβρίου θα παρουσιάσει την έκθεση, στην οποία θα υπάρξει κατηγοριοποίηση των επισφαλών δανείων. Την ίδια περίοδο θα δοθεί στην δημοσιότητα και ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται με ακρίβεια, τα βήματα της μεθόδου του split.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ


Το Δ.Σ της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών αποφάσισε ομόφωνα να συστήσει στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ

ΘΕΜΑ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ "ΣΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ" ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙΘέμα επανακαθορισμού «σε αξιοπρεπές επίπεδο» της αποζημίωσης όλων των Δικαστικών Αντιπροσώπων κατά τις επερχόμενες εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 θέτει με επιστολή του προς την πρωθυπουργό Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου και τους αρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών Αντ. Μανιτάκη και Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη, ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Βασίλειος Αλεξανδρής.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚανένας εργαζόμενος στην ΕΕ δεν είναι υποχρεωμένος να εργάζεται περισσότερο από 48 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο γράφει απόφαση-βόμβα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για το χρόνο που σπαταλούν οι εργαζόμενοι, πηγαίνοντας σε ραντεβού ή επιστρέφοντας στο σπίτι τους από ραντεβού της δουλειάς.

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ


Καθορισμός αποζημίωσης δικαστικών αντιπροσώπων

διοριζομένων εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ

 

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής


Lawnet.gr

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ


Αθήνα: Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η παραλαβή των διορισμών των δικαστικών αντιπροσώπων θα γίνει στις: 10-9-2015 ημέρα Πέμπτη από ώρα 17.00μμ και μέχρι τις 21.00μμ, 11-9-2015 ημέρα Παρασκευή από ώρα 09.00 πμ και μέχρι τις 21.00μμ, 12-9-2015 ημέρα Σάββατο από ώρα 09.00πμ και μέχρι τις 21.00μμ και 13-9-2015 ημέρα Κυριακή από ώρα 09.00πμ και μέχρι τις 21.00μμ. Το πέρας της παραλαβής των διορισμών της πρώτης κλήρωσης θα ολοκληρωθεί την 14-9-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00πμ. Η παραλαβή των διορισμών θα γίνει

από το κτίριο ΠΡΟΚΑΤ ως εξής:  Αίθουσα 1 : Α’Αθηνών, Β’ Αθηνών, Ν.Αττικής. Αίθουσα 3: Επαρχία.

Πειραιάς:  Η παραλαβή των διορισμών των δικαστικών αντιπροσώπων θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 10/09/2015 από 08.00 π.μ. μέχρι 08.00 μ.μ., από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, Γραφείο 407 και θα συνεχιστεί το Σάββατο, 12/09/2015 και την Κυριακή, 13/09/2015 από 09.00 π.μ. έως 08.00 μ.μ.

Λαμία: Η παραλαβή των διορισμών των δικαστικών αντιπροσώπων για τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 θα ξεκινήσει την Πέμπτη 10-09-2015 και από ώρα 11π.μ. έως και 21:00 μ.μ και την Παρασκευή 11-09-2015 από ώρα 09:00 π.μ. έως και  15:00 μ.μ. από τα γραφεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας.

Λάρισα: Οι διορισμοί των αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 20ής Σεπτεμβρίου 2015 θα επιδίδονται από  την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας  (Γραφείο 18, 1ος όροφος)  από 11-9-2015 και ώρα 09.00 έως 13-9-2015 και ώρα 20:00.

Ηράκλειο: Οι επιδόσεις των διορισμών των δικαστικών αντιπροσώπων για τις Βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 θα πραγματοποιούνται : -ΠΕΜΠΤΗ 10.9.2015  10:00- 18:00, -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.9.2015 08:00-21:00, -ΣΑΒΒΑΤΟ 12.9.2015 09:00-15:00, -ΚΥΡΙΑΚΗ 13.9.2015 10:00- 14:00, έξω από την αίθουσα του Ά Τριμελούς στον Ά όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου.


Legalnews24.gr

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΧΡΕΩΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

7-9-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 9/9 η κλήρωση στον Άρειο Πάγο

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ

Όλοι οι πολίτες – εκλογείς υποχρεούνται σε κάθε εκλογική διαδικασία, επομένως και την 20η Σεπτεμβρίου 2015 να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν για την ανάδειξη των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπενθυμίζει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ψήφου και ενημερώνει ότι από την υποχρέωση αυτή, εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων:

α) Αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους.

β) Όσοι θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.

γ) Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπληρώσεως, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθμού των σαράντα (40), τουλάχιστον, ετεροδημοτών.

Επίσης, θα υπάρξουν εκλογείς που για διάφορους εξαιρετικούς λόγους δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται:

α) Υπάλληλοι του δημοσίου, για τους οποίους, σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους, για να μεταβούν να ψηφίσουν στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους, του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

β) Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.λπ., στους οποίους, επίσης, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.

γ) Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.
Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ

Πηγή: aftodioikisi.gr