Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ , ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΧΕ ΕΠΕΛΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Η Διεύθυνση εισπράξεων της ΑΑΔΕ απέστειλε έγγραφο στο υπουργείο οικονομικών στο πλαίσιο απάντησης σε ερώτηση βουλευτή σχετικά με θέμα την μέριμνα του κράτους για τους εντίμως πτωχεύσαντες εμπόρους.

Στο έγγραφό της η ΑΑΔΕ επισημαίνει τα εξής :

"Αναφορικά με την υπ' αριθ. 8452/4-9-2017 ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής Νικόλαος Νικολόπουλος, με θέμα: «Ποια η μέριμνα του κράτους προς τους εντίμως πτωχεύσαντες εμπόρους;», θέτουμε αρχικά υπ' όψιν σας ότι το ζήτημα της δυνατότητας ή μη υπαγωγής πρώην εμπόρων σε διαδικασίες αφερεγγυότητας, όπως η πτώχευση (ν. 3588/2007-Πτωχευτικός Κώδικας) ή η ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010) αφορά το πεδίο εφαρμογής των οικείων νομοθετημάτων και, επομένως, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αλλά των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Υπουργείων, δηλαδή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντίστοιχα.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Πτωχευτικού Κώδικα «Η παύση της εμπορίας ή της οικονομικής δραστηριότητας ή ο Θάνατος δεν κωλύουν την πτώχευση, εφόσον επήλθαν σε χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης είχε παύσει τις πληρωμές του...». Από την εν λόγω διάταξη προκύπτει ότι πτωχευτική ικανότητα, ανεξάρτητη από εμπορική ιδιότητα, έχουν και πρόσωπα που έχουν παύσει την εμπορική δραστηριότητά τους, εφόσον η παύση των πληρωμών είχε επέλθει πριν από την παύση της εμπορίας (βλ. αναλυτικά π.χ. Ψυχομάνη, Πτωχευτικό Δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων 2017, σελ. 37 επ., Περάκη, Πτωχευτικό Δίκαιο 2012, σελ. 106), σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της υπό εξέταση ερώτησης του βουλευτή."https://www.taxheaven.gr

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια