Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ


ΑΠ 795/2012: Αίτηση διόρθωσης απόφασης: Δεν αρκεί η επίδοση στον πληρεξούσιο δικηγόρο που είχε παρασταθεί στη δίκη που εκδόθηκε η προς διόρθωση απόφαση. «(…) Από τις διατάξεις των άρθρων 315, 317 και 318 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι για τη συζήτηση στο ακροατήριο αιτήσεως διορθώσεως μιας αποφάσεως, που μπορεί να προκληθεί αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση των διαδίκων, πρέπει όλοι οι διάδικοι που αναφέρονται σ` αυτή να κληθούν οκτώ
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση και ότι αν οι απόντες κατά την εκφώνηση της υποθέσεως κλητεύθηκαν νόμιμα η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι και, αν δεν κλητεύθηκαν νόμιμα νόμιμα, η συζήτηση αναβάλλεται και το δικαστήριο διατάζει την κλήτευσή τους. Εξάλλου κατά μεν το άρθρο 143 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. ο κατά το άρθρο 96 διορισμένος δικαστικός πληρεξούσιος είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη δίκη, στην οποία είναι πληρεξούσιος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η επίδοση της οριστικής αποφάσεως, κατά δε το άρθρο 100 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, η πληρεξουσιότητα παύει και όταν περατωθεί η δίκη ή η πράξη για την οποία είχε δοθεί η πληρεξουσιότητα. Από τις διατάξεις αυτές σαφώς συνάγεται ότι για την έγκυρη συζήτηση της αιτήσεως διορθώσεως αποφάσεως ή ερμηνείας οριστικής αποφάσεως, σε περίπτωση που απουσιάζει κάποιος από τους διαδίκους είναι αναγκαίο να έχει προκληθεί εμπρόθεσμη και νομότυπη επίδοσή της προς αυτούς και κλήτευσή τους και δεν αρκεί η επίδοση της αιτήσεως με την κλήση προς συζήτηση στον δικηγόρο που είχε παρασταθεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος του στη δίκη στην οποία εκδόθηκε η προς διόρθωση ή ερμηνεία απόφαση, γιατί η πληρεξουσιότητα αυτού έχει παύσει από της εκδόσεως της προς διόρθωση ή ερμηνεία αποφάσεως και της, με αυτήν περατώσεως της δίκης, όπως και η εξουσία του ως αυτοδικαίως αντικλήτου, η οποία υφίσταται μόνο για την προς διόρθωση ή ερμηνεία της αποφάσεως, αφού η αίτηση αυτή ανοίγει νέα αυτοτελή δίκη, για την οποία ουδεμία πληρεξουσιότητα ή εξουσία αντικλήτου αυτού υφίσταται ή τεκμαίρεται». 

(areiospagos.gr)

1 σχόλια :

Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της οριστικης έγκρισης και εκταμίευσης του δανείου απο την υπογραφή του συμβολαίου και τη μεταγραφή των τίτλων σε αγοροπωλησία ακινητου με στεγαστικό δανειο, και την εκταμίευση του δανείου ο πωλητής μένει εκτεθειμένος στον κίνδυνο να μη λαβει ποτε το τιμημα, αν η τραπεζα τελικώς δεν εκταμιεύσει το ορισθέν ποσό για κάποιο λόγο μη πληρότητας του φακέλου δικαιολογητικών του αγοραστή.

Υπάρχει δυνατότητα κατοχύρωσης του πωλητή ώστε τελικα να μη βρεθεί στη δεινή θέση να μην κατεχει πλέον το ακίνητό του χωρίς να εχει εισπράξει το σχετικό τίμημα;

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια