Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


ΦΕΚ A 257/2013


N. 4212/2013

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμ−
βρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης
Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίη−
ση του ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά
δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (Α΄ 25).


0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια