Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4180 (ΦΕΚ Α 182 5.9.2013)

Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 18


Αποζημίωση παθόντων από εγκληματικές ενέργειες


1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι ή κύριοι κινητών ή ακίνητων πραγμάτων δικαιούνται αποζημίωσης από την οικεία Περιφέρεια για υλικές ζημίες, που υφίστανται ή υπέστησαν από εγκληματικές ενέργειες, που στρέφονται κατά κρατικού λειτουργού ή της περιουσίας του, με
αφορμή την άσκηση των καθηκόντων του. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος διενεργείται και η ακριβής έκταση της ζημίας προσδιορίζεται από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Αν το αντικείμενο που καταστράφηκε ή εβλάφθη ήταν ασφαλισμένο, αξίωση αποζημίωσης κατά της
Περιφέρειας υπάρχει μόνο για το επιπλέον της δικαιούμενης ασφαλιστικής αποζημίωσης ποσό.
2. Η αποζημίωση για αποκατάσταση υλικών ζημιών σε ακίνητα επιτρέπεται να χορηγείται στους μισθωτές ή σε όσους έχουν από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία αποδεδειγμένα τη νομή των εν λόγω ακινήτων, εφόσον δεν υποβληθεί σχετική προς τούτο αίτηση εκ μέρους των κυρίων εντός εξήντα (60) ημερών από την επέλευση του γεγονότος ή από τη δημοσίευση του παρόντος, προκειμένου
περί πράξεων, που έγιναν προ της δημοσίευσης αυτού.


3. Ο κατά τα ως άνω λαμβάνων την αποζημίωση υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση των ζημιών μετά την είσπραξη της αποζημίωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτού, του καταλογίζεται από τη διεύθυνση πολεοδομίας της Περιφέρειας, στην οποία συνέβη το γεγονός, το ποσό της εισπραχθείσας αποζημίωσης, το οποίο προσαυξάνεται με το νόμιμο τραπεζικό τόκο από
την ημερομηνία της είσπραξης της. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από την Περιφέρεια για τις υλικές ζημίες από τις ανωτέρω πράξεις δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος ή κράτηση.


4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

===========
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια