Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

ΔΕΕ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΝΑ ΕΝΑΓΑΓΕΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΑπόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 14ης
Νοεμβρίου 2013 [αίτηση του Landesgericht Feldkirch
(Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] —
Armin Maletic, Marianne Maletic κατά lastminute.com
GmbH, TUI Österreich GmbH
(Υπόθεση C-478/12) (
1
)

[Διεθνής δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις —
Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 — Άρθρο 16, παράγραφος 1 —
Σύμβαση ταξιδίου συναφθείσα μεταξύ καταναλωτή που
κατοικεί εντός κράτους μέλους και πρακτορείου ταξιδίων
εγκατεστημένου εντός άλλου κράτους μέλους — Παρέχων
υπηρεσίες τον οποίο χρησιμοποιεί το πρακτορείο ταξιδίων,
εγκατεστημένος στο κράτος μέλος κατοικίας του
καταναλωτή — Δικαίωμα του καταναλωτή να εναγάγει
τις δύο αυτές επιχειρήσεις ενώπιον του δικαστηρίου του
τόπου της κατοικίας του]
(2014/C 9/20)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Αιτούν δικαστήριο
Landesgericht Feldkirch
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Armin Maletic, Marianne Maletic
κατά
lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH
Αντικείμενο
Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Landesgericht Feldkirch —
Ερμηνεία του άρθρου 16, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ)
44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη
διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων
σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ 2001, L 12, σ. 1) —
Διεθνής δικαιοδοσία σε συμβάσεις καταναλωτών — Σύμβαση οργα­
νωμένου ταξιδίου συναφθείσα μεταξύ καταναλωτή και επιχειρήσεως
— Κατάσταση στην οποία η επιχείρηση έχει την έδρα της σε άλλο
κράτος μέλος από αυτό της κατοικίας του καταναλωτή και χρησι­
μοποιεί, για την εκτέλεση της εν λόγω συμβάσεως, επιχείρηση με
έδρα στο κράτος μέλος του καταναλωτή — Ενδεχόμενο δικαίωμα
του καταναλωτή να εναγάγει τις δύο αυτές επιχειρήσεις ενώπιον του
δικαστηρίου του τόπου της κατοικίας του
Διατακτικό
Ο όρος «αντισυμβαλλόμενος» του άρθρου 16, παράγραφος 1, του
κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου
2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέ­
λεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, έχει την
έννοια ότι αφορά, υπό συνθήκες όπως οι επίμαχες στην κύρια
δίκη, και το πρόσωπο που έχει συμβληθεί με τον επιχειρηματία
με τον οποίο ο καταναλωτής έχει συνάψει τη σύμβαση αυτή και το
οποίο εδρεύει στο έδαφος του κράτους μέλους της κατοικίας του
εν λόγω καταναλωτή.
(
1
) ΕΕ C 26 της 26.1.2013.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:009:0014:0014:EL:PDF

http://dikastis.blogspot.gr/

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια