Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ


Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της
5ης Σεπτεμβρίου 2012 [αιτήσεις του Bundesverwaltungs­
gericht (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως]
— Bundesrepublik Deutschland κατά Y (C-71/11), Z

(C-99/11)

(Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-71/11 και C-99/11) (1)

(Οδηγία 2004/83/ΕΚ — Ελάχιστοι κανόνες σχετικά με τις
προϋποθέσεις αναγνωρίσεως του καθεστώτος του πρόσφυγα
ή του καθεστώτος επικουρικής προστασίας — Άρθρο 2,
στοιχείο γ' — Ιδιότητα του «πρόσφυγα» — Άρθρο 9, παρά­
γραφος 1 — Έννοια των «πράξεων διώξεως» — Άρθρο 10,
παράγραφος 1, στοιχείο β' — Η θρησκεία ως λόγος της
διώξεως — Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του συγκεκριμένου
λόγου διώξεως και των πράξεων διώξεως — Πακιστανοί
υπήκοοι μέλη της θρησκευτικής κοινότητας Αhmadiyya —
Πράξεις των πακιστανικών αρχών σκοπούσες στην απαγό­
ρευση του δικαιώματος ομολογίας του θρησκεύματος δημο­
σίως — Πράξεις αρκούντως σοβαρές ώστε ο ενδιαφερόμε­
νος να διακατέχεται από δικαιολογημένο φόβο ότι είναι
εκτεθειμένος σε δίωξη λόγω του θρησκεύματός του — Εξα­
τομικευμένη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών και
περιστάσεων — Άρθρο 4)
(2012/C 331/08)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Αιτούν δικαστήριο
Bundesverwaltungsgericht
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Bundesrepublik Deutschland
κατά
Y (C-71/11), Z (C-99/11)
παρισταμένων των: Vertreter des Bundesinteresses beim Bunde­
sverwaltungsgericht, Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten
beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
27.10.2012 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 331/5Αντικείμενο
Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Bundesver­
waltungsgericht — Ερμηνεία των άρθρων 2, στοιχείο γ', και 9,
παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβου­
λίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων
για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή
των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διε­
θνούς προστασίας για άλλους λόγους (ΕΕ L 304, σ. 12) — Προϋ­
ποθέσεις για να θεωρηθεί κάποιος πρόσφυγας — Επαρκώς σοβαρή
πράξη διώξεως — Πράξεις των αρχών του Πακιστάν που αποβλέ­
πουν στον περιορισμό της δραστηριότητας της θρησκευτικής
κοινότητας Ahmadiyya
Διατακτικό
1) Το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας
2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για
θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το
καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως
προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας
για άλλους λόγους, έχει την έννοια ότι:
— κάθε προσβολή του δικαιώματος της ελευθερίας του θρη­
σκεύματος, αντίθετη προς το άρθρο 10, παράγραφος 1,
του Χάρτη, δεν μπορεί να συνιστά «πράξη διώξεως», κατά
την έννοια της εν λόγω διατάξεως της οδηγίας·
— η πράξη διώξεως μπορεί να οφείλεται σε προσβολή της
εξωτερικεύσεως της εν λόγω ελευθερίας και
— για να εκτιμηθεί αν προσβολή του δικαιώματος της ελευ­
θερίας του θρησκεύματος, αντίθετη προς το άρθρο 10,
παράγραφος 1, του Χάρτη, μπορεί να συνιστά «πράξη
διώξεως», οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εξακριβώσουν,
υπό το φως της προσωπικής καταστάσεως του ενδιαφερο­
μένου, αν αυτός, λόγω της ασκήσεως της εν λόγω ελευ­
θερίας στη χώρα καταγωγής του, διατρέχει πραγματικό
κίνδυνο, μεταξύ άλλων, να διωχθεί ή να υποβληθεί σε
μεταχείριση ή ποινές απάνθρωπες ή εξευτελιστικές εκ
μέρους ενός από τους κατά το άρθρο 6 της οδηγίας
2004/83 φορείς.
2) Το άρθρο 2, στοιχείο γ', της οδηγίας 2004/83 έχει την έννοια
ότι ο φόβος διώξεως του αιτούντος είναι βάσιμος αφ’ ης οι
αρμόδιες αρχές, λαμβανομένης υπόψη της προσωπικής κατα­
στάσεως του αιτούντος, εκτιμούν ότι είναι εύλογο να εικάζεται
ότι, κατά την επιστροφή του στη χώρα καταγωγής του, ο
αιτών θα θρησκεύει εμπράκτως, με αποτέλεσμα να εκτίθεται
σε πραγματικό κίνδυνο διώξεώς του. Κατά την εξατομικευμένη
εκτίμηση αιτήσεως με την οποία σκοπείται η αναγνώριση του
καθεστώτος του πρόσφυγα, οι εν λόγω αρχές δεν μπορούν να
αναμένουν ευλόγως από τον αιτούντα να απέχει από τα σχε­
τικά θρησκευτικά καθήκοντά του.

(1) ΕΕ C 130 της 30.4.2011.
ΕΕ C 173 της 11.6.2011.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια