Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ


ΦΕΚ Γ 556/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(5)

Με Προεδρικό Διάταγμα της 9ης Απριλίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), ανακα−
λείται το από 24ης Ιανουαρίου 2014 προεδρικό διάταγμα
που δημοσιεύθηκε στο Γ΄ 114 της 31ης Ιανουαρίου 2014
κατά το μέρος που αφορά τον διορισμό των παρακά−
τω σε κενές οργανικές θέσεις δοκίμων Ειρηνοδικών
Δ΄ τάξης ως εξής: 1. Ηλιάνα Ράπτη του Δημητρίου και
της Ελισάβετ στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης, 2.
Ιωάννα Τολίκα του Στέργιου και της Αικατερίνης στο
Ειρηνοδικείο Ερμούπολης και 3. Ελένη Πετροπούλου
του Παύλου και της Φωτεινής στο Ειρηνοδικείο Θήρας
επειδή δεν εμφανίστηκαν στα αντίστοιχα Πρωτοδικεία
Αλεξανδρούπολης, Σύρου και Νάξου και παρήλθε άπρα−
κτη η προθεσμία ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων
τους από υπαιτιότητά τους.
Με Προεδρικό Διάταγμα της 9ης Απριλίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α) Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Ζακύν−
θου, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο Πρόεδρος Πρωτοδι−
κών Ιωάννης Κοσμάτος του Δημητρίου, σε αντικατάστα−
ση της Προέδρου Πρωτοδικών Ανδρονίκης Αθανασιάδη
του Νικολάου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Ρόδου.
Β) Ορίζεται, για μία τριετία, στο Εφετείο Ναυπλίου,
αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Εφέτης Ευγενία
Ντολοπούλου του Στέργιου, σε αντικατάσταση της
Εφέτη Σταυρούλας Ρούτση − Κατσαβού του Βασιλείου,
η οποία μετατέθηκε στο Εφετείο Αθηνών.
Δ) Ανανεώνεται η θητεία, για μία ακόμη τριετία, στο
Πρωτοδικείο Σπάρτης, του τακτικού δικαστή ανηλίκων
Προέδρου Πρωτοδικών Δημητρίου Μακρή του Χαρα−
λάμπους.
Με Προεδρικό Διάταγμα της 9ης Απριλίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Ορ−
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), γίνε−
ται δεκτή η από 27.2.2014 αίτηση παραίτησης από την
υπηρεσία του Εφέτη Λάρισας, Κωνσταντίνου Μπάτζιου
του Αποστόλου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων 9576115471/11.4.2014).
Με Προεδρικό Διάταγμα της 8ης Απριλίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), γίνεται
δεκτή η από 26.2.2014 αίτηση παραίτησης από την υπη−
ρεσία του Αρεοπαγίτη, Κωνσταντίνου Παπασταματίου
του Γεωργίου.
Ο ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων 6069277152/14.4.2014).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

http://dikastis.blogspot.gr/

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια