Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ


ΦΕΚ B 2771/2013

Αριθμ.: 58575 (1)
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης− Κατα−
χώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά
βιβλία− Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη

ισχύος του Κτηματολογίου 1) Στο Δήμο Αμπελοκή−
πων του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτική Κοινό−
τητα Αμπελοκήπων της Δημοτικής Ενότητας Αμπε−
λοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων − Μενεμένης της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2) στο Δήμο Ελευθε−
ρίου Κορδελιού του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημο−
τική Κοινότητα Ελευθερίου Κορδελιού της Δημοτικής
Ενότητας Ελευθερίου Κορδελιού του Δήμου Κορ−
δελιού−Ευόσμου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσ−
σαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
3) στο Δήμο Μενεμένης του Νομού Θεσσαλονίκης,
νυν Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης της Δημοτικής
Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων−Με−
νεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 4) στο
Πρώην Δημοτικό Διαμέρισμα Ιωνίας (Τοπικά Διαμε−
ρίσματα Νέας Μαγνησίας και Διαβατών) του Δήμου
Εχεδώρου του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικές
Κοινότητες Νέας Μαγνησίας και Διαβατών της Δη−
μοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ σχολιάστε κόσμια